TUYÊN TRUYÊN,TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CHO THÀNH VIÊN, CÁN BỘ HTX, THT,QUỸ TDND TẠI HUYỆN QUẾ VÕ

26/08/2022 08:42 Số lượt xem: 31

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Liên minh HTX tỉnh về việc tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng  cho thành viên, cán bộ HTX, THT,Qũy TDND trên địa bàn tỉnh.

Ngày 19 tháng 08 năm 2022, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh, phối hợp với UBND huyện  Quế Võ  tổ chức tập huấn tuyên truyền cho các HTX,THT  trên địa bàn đối tượng là các thành viên, cán bộ  HTX, THT, Qũy TDND, về tổ chức quản lý dịch vụ HTX,THT, Qũy TDND và một số kingh nghiệm trong hoạt động HTX, THT, Qũy TDND cho hơn 120 học viên là cán bộ, thành viên HTX, Tổ hợp tác , về kỹ năng quả trị điều hành HTX, kỹ năng quản trị tài chính, quản trị và sử dụng nguồn vốn, Kỹ năng tiếp cận thông tin, pháp luật, chính sách cho các cán bộ thành viên  HTX, THT trên địa bàn huyện Quế Võ.

Trước những khó khăn mà các HTX đang gặp phải do tác động của dịch covid;yêu cầu chuyển đổi số của thời đại , ban tổ chức cùng giảng viên xây dựng và chọn lựa những kiến thức phù hợp để cung cấp, chia sẻ tới các học viên. Từ đó giúp học viên có cái nhìn tổng thể về những thách thức đang đặt ra để tự tìm được giải pháp có tính hệ thống nhằm thích ứng với sự thay đổi.

Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao năng lực quản lý, điều hành; Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã; Các lợi ích, quy trình của công đoạn liên kết với doanh nghiệp và xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh mang tính khả thi. Đồng thời, gắn kết các hợp tác xã nông nghiệp thông qua học tập thực tế, giúp các hợp tác xã có thêm kinh nghiệm trong hoạt động./..