Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993-29/10/2023)

18/01/2023 09:05 Số lượt xem: 61

  UBND TỈNH BẮC NINH

LIÊN MINH HTX TỈNH

 

Số:  14  /KH-LMHTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

Bắc Ninh, ngày  16 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH

  • Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993-29/10/2023)

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số:778/KH-LMHTX, ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Liên minh HTX Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993-29/10/2023);

          Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993-29/10/2023) gắn với kỷ niệm 77 năm ngày HTX Việt Nam (11/4/1946 – 14/4/2023) như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          Giáo dục truyền thống, khơi dạy lòng tự hào, tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Liên minh HTX tỉnh và cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã các thành viên liên kết, phấn đầu hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ góp phần xây dựng hệ thống Liên minh HTX vững mạnh, xứng đáng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX theo chủ trương của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 tại hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

          Tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ công chức, viên chức thành viên và người lao động; tăng cường liên kết, hợp tác và đoàn kết trong công tác, chung tay đóng góp vào sự phát triển kinh tế tập thể, HTX và xây dựng phát triển hệ thống Liên minh HTX tỉnh nói riêng và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam bói chung ngày càng vững mạnh.

          Tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ở tỉnh Bắc Ninh đảm bảo trang trọng, thiêt thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phát động thi đua chào mừng 30 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam và ngày HTX Việt Nam 11/4 trong toàn hệ thống Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh

+ Đối tượng thực hiện: Các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Liên minh HTX tỉnh; cán bộ quản lý, thành viên, người lao động trong các THT, HTX, Liên hiệp HTX thành viên liên kết trên địa bàn tỉnh.

+ Hình thức tổ chức: Tổ chức triển khai kế hoạch kỷ niệm 30  năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam và phát động phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Ngày 16 tháng 01 năm 2023 (thứ hai).

+ Đơn vị thực hiện: Văn phòng Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh chủ trì.

2. Tuyên truyền quá trình 30 năm thành lập và phát triển của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam va khu vực KTTT, HTX.

+ Nội dung thực hiện:                            

- Tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao; vị trí, vai trò đóng góp của  khu vực KTTT, HTX về cơ quan Liên minh HTX tỉnh và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

- Tuyên dương tập thể, cá nhân hoạt động hiệu quả góp phần phát triển KTTT, HTX; phổ biến tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tiên tiến tiêu biểu.

- Tuyên truyền về các hoạt động văn nghệ, thể thao, hội thi các tổ tư vấn giỏi của Liên minh HTX tỉnh cũng như của Cụm thi đua và Liên minh HTX Việt Nam.

+ Hình thức tổ chức:

- Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Báo Bắc Ninh; Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo chí khác.

- Phát huy cổng thông tin điên tử Liên minh HTX tỉnh trong năm 2023 phấn đấu ít nhất 200 tin bài trong đó tập trung vào các gương điển hình tiên tiến các HTX có những đóng góp trong 30 năm xây dựng và phát triển, các hoạt động của Liên minh HTX tỉnh phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngành.

+Thời gian thực hiện: từ 16/01/2023 đến 31/12/2023

+ Đơn vị thực hiện:

- Các phòng ban, đơn vị thuộc Liên minh HTX tỉnh.

- Ban biên tập cổng thông tin điện tử.

3. Các hoạt động văn nghệ, thể thao và hội thi cán bộ tư vấn thành lập HTX giỏi

* Hội diễn văn nghệ:

+ Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh; Cán bộ quản lý, thành viên, người lao động trong THT, HTX, Liên hiệp HTX.

+ Hình thức tổ chức: Lựa chọn 01  số tiết mục văn nghệ tham  gia hội diễn cấp cụm  và khu vực.

+ Thời gian thực hiện:

(Theo kế hoạch của Cụm và Liên minh HTX Việt Nam)

+ Đơn vị thực hiện: Văn phòng chủ trì cùng các phòng ban, đơn vị trực thuộc tham mưu cho Thường trực.

* Thể thao:

+ Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh; Cán bộ quản lý, thành viên trong cấc HTX, Liên hiệp HTX.

+ Hình thức tổ chức:

- Tổ chức giải cầu lông giữa 08 cụm huyện, thành phố và cán bộ Liên minh HTX tỉnh.

-  Lựa chọn các đội ở 02 môn bắt buộc còn  lại: tennis, bóng bàn  để tham gia  cụm và khu vực.

+ Đơn vị thực hiện: Phòng kế hoạch và xúc tiến thương mại chủ trì

* Hội thi cán bộ tư vấn thành lập HTX giỏi.

+ Đối tượng:  Cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh.

+ Hình thức tổ chức: tổ chức cấp tỉnh, cấp cụm.

+ Thời gian thực hiện: từ tháng 5 đến tháng 7 năm  2023

- Cấp tỉnh lựa chọn 03 cá nhân tham gia cụm: Mỗi phòng ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh lựa chọn 01 cán bộ tham gia cuộc thi cấp tỉnh, từ đó lựa chọn 03 cán bộ tham gia cuộc thi cấp cụm.

- Cấp cụm: Tổ chức vào tháng 8-9/2023. Cấp cụm sẽ lựa chọn 05 cán bộ tư vấn thành lập hợp tác xã giỏi nhất tham gia khu vực

- Cấp khu vực: Tổ chức vào tháng 10-11/2023. Lựa chọn 02 cán bộ xuất sắc để tham dự hội diễn kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh HTX Việt Nam.

+ Đơn vị thực hiện: Phòng tư vấn và phát triển HTX chủ trì

4. Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10) gắn với  kỷ niệm ngày HTX Việt Nam (11/4).

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức liên minh HTX tỉnh; Đại diện các HTX, liên hiệp HTX, quỹ TDND.

- Thời gian: Dự kiến vào dịp 11/4/2023.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Liên minh  HTX tỉnh chủ trì

5.  Tham gia hội chợ triển lãm trung bày và giới thiệu sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu khu vực KTTT, HTX năm 2023

+ Đối tượng: Các hợp tác xã, Liên hiệp HTX

+ Thời gian: Tháng 12/2023

+ Đơn vị thực hiện: Phòng kế hoạch và xúc tiến thương mại; Trung tâm dịch vụ hỗ trợ các HTX.

6. Tham  gia các hoạt động khác do Cụm thi đua khu vực và Liên  minh HTX Việt Nam tổ chức.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn ngân sách của tỉnh và các nguồn lực từ xã hội hóa

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các phòng ban, đơn vị trực thuộc căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện đối với từng nhiệm vụ cụ thể đã được phân công. Báo cáo đồng chí phó Chủ tịch phụ trách trứơc khi trình Thường trực phê duyệt.

Trong quá trình triển khai có vướng mắc, khó khăn các phòng ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh báo cáo với Thường trực để Thường trực cho  ý kiến chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 30 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam của Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh./.

Nơi nhận:

- LM HTX Việt Nam;        (báo cáo)

- UBND tỉnh Bắc Ninh;   

- LM HTX tỉnh Vĩnh Phúc (cụm trưởng);

- Chủ tịch, các PCT

- LưuVT.

T/M BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Đặng Đức Thính