LIÊN MINH HTX TỈNH BẮC NINH TỔNG KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

22/07/2022 09:22 Số lượt xem: 69

 Hôm nay 08/07/2022, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bắc Ninh  tổ chức hội nghị tổng kết  tình hình phát triển kinh tế, tập thể, HTX và hoạt động của đơn vị trong 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 với các nội dung sau:

     -  Kiện toàn Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh

  • Báo cáo tình hình kinh tế tập thể, HTX 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2022.
  • Báo cáo kết quả thức hiện  nhiệm vụ 6 tháng đầu năm , kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của Uỷ ban kiểm tra.

Hiện nay, toàn tỉnh có 223 tổ hợp tác, không tăng so với năm 2021, trong đó 03 THT vệ  sinh môi trường 1.6%. còn lại các THT nông nghiệp chiến 96,8%. Các tổ hợp tác đăng ký với UBND cấp xã, chủ yếu là các HTX dịch vụ nông nghiệp trong quá trình chuyển đổi tổ chức lại hoạt động đã giải thể HTX và chuyển sang mô hình THT. Các THT thành lập xuất phát từ nhu cầu phát triển thực tế của người dân, điều kiện của địa phương .

Trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã thành lập mới được 13 HTX (09 HTX chuyên ngành nông nghiệp, 01 HTX dịch vụ nông nghiệp, 03 HTX thương mại); 01 HTX ngừng hoạt động; 01 HTX giải thể đưa tổng số HTX hiện nay toàn tỉnh là 678 HTX, tăng 12 HTX so với năm 2021 (666 HTX). Các HTX thành lập mới hoạt động đúng Luật HTX 2012, đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của các thành viên và thị trường, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, thành viên có góp vốn, hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh; bước đầu đã phát huy được vai trò hỗ trợ cho kinh tế hộ phát triển. 

Trong 678 HTX hiện nay có 538 HTX hoạt động trong lĩnh vục nông nghiêp tăng 10 HTX so với năm 2021(528 HTX) chiếm 79,4%; Có 114 HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, tăng 02 HTX so với năm 2021 (112 HTX) chiếm 16,8% và 26 quỹ tín dụng nhân dân chiếm 3.8%.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19, kinh tế hợp tác đồng thời cũng là giai đoạn mới trong việc thích ứng với dịch Covid - 19. Thường trực Liên minh HTX tỉnh đã luôn chủ động bán sát các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động theo dõi và nắm bắt tình hình kinh tế hợp tác, HTX của tỉnh để tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh đề xuất với UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

- Phối hợp với Sở KHĐT tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đổi mới phát triển kinh tế tập thể năm 2022.

- Thực hiện Quyết định số: 167/QĐ-TTG ngày 03/02/2021 của Thủ tường Chính phủ về việc phê duyêt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 -2025 và kế hoạch số : 592/KH-UBND, ngày 14 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh cùng với các ngành đã khảo sát đánh giá các HTX được UBND các huyện, thành phố giới thiệu để tham gia đề án và được UBND tỉnh lựa chọn 10 HTX tham gia đề án.

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công hội nghị đối thoại giữa Doanh nghiệp, HTX với lãnh đạo Tỉnh và lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành vào 23/4/2022.

- Cùng  với các Sở, ban, ngành các cấp chính quyền tham mưu với HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 147/NQ-HĐND về hỗ chợ phát triển nông nghiệp, nông thôn cho phù hợp với tình hình mới hiện nay.

- Phối hợp với Sở KHĐT nghiên cứu một số chính cách tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số:1804/TTg, của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX.

- Đồng thời xây dựng chương trình công tác của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh giai đoạn 2022-2025, cũng như kế hoạch hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2022.

- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền tập huấn đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức được 04 lớp tập huấn tại các huyện Gia Bình, Thuận Thành, Tiên Du và thành phố Bắc Ninh với hơn 380 lượt người tham dự đạt 50% kế hoạch năm.

- Công tác tuyên truyền được quan tâm và chỉ đạo sát sao, ngay từ đầu năm Liên minh HTX tỉnh đã ký chương trình phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh. 6 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện 6 chuyên đề và 12 bài báo về kinh tế tập thể, HTX. Đồng thời phát huy Trang thông tin điện tử của Liên minh HTX tỉnh đã đưa trên 80 bài về hoạt động của kinh tế tập thể, HTX, các HTX điển hình có cách làm hay, các gương điển hình tiên tiến.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 có 13 HTX được thành lập mới đạt 86,6% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm. Đồng thời kết nạp được 04 thành viên tham gia Liên minh HTX tỉnh

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 về công tác tổ chức hội thảo khoa học. Ngay từ đầu năm Liên minh HTX tỉnh đã phân công Ủy ban kiểm tra phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở khoa học và công nghệ tiến hành các nhiệm vụ, công việc để thực hiện tổ chức hội thảo khoa học. Đến nay cơ bản các công việc đã hoàn thành và dự kiến sẽ tổ chức vào cuối quý III/2022.

Đã tổ chức 01 đoàn gồm 6 HTX tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức. Qua nắm bắt các sản phẩm của các HTX đã được các khách thăm quan và nhân dân đánh giá cao đồng thời cũng có sức tiên thụ lớn, các HTX tham gia hội chợ ngày nào cũng phải đưa thêm hàng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

 Quỹ đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh để tuyên truyền, phân loại đối tượng vay ngay tư cơ sở, từ đó tổ chức giải ngân cho vay đúng đối tượng là HTX thực sự có nhu cầu vay, trong 6 tháng đầu năm đã giải ngân  cho 05 HTX với số tiền 2 tỷ 50 triệu đồng, đồng thời gia hạn cho 02 HTX với số tiền 950 triệu đồng. Đến nay dư nợ là 24 tỷ 164 triệu đồng với 63 HTX vay vốn.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Liên minh HTX tỉnh tập trung tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX đến người lao động và thành viên HTX thông qua các mô hình hoạt động; tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các mô hình HTX kiểu mới hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, triển khai trồng thí điểm một số mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao...

Tại hội nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật HTX năm 2012 và các nhiệm vụ chính trong 6 tháng cuối năm 2022 như:

Xây dựng 10 HTX theo quyết định số: 1804/QĐ-TTg, ngày 13/11/2020 của Thủ tướng chính phủ và Thông qua sửa đổi Nghị quyết 147/NQ-HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn.

Tham mưu cho UBND tỉnh các chính sách hỗ trợ  cho kinh tế tập thể, HTX

theo quyết định số: 1804/QĐ-TTg, ngày 13/11/2020 của Thủ tướng chính phủ và Thông qua sửa đổi Nghị quyết 147/NQ-HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời cũng đề nghị Liên minh HTX tỉnh cần tập chung đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể ở các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức sơ, tổng kết về kinh tế tập thể về kinh tế HTX. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành là lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo các phòng chuyên môn, rà soát những HTX hoạt động kếm hiệu quả và sớm có báo cáo với Ban chỉ đạo tỉnh.

Nhung - VP