Chi bộ Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

17/01/2023 14:17 Số lượt xem: 13

Sáng ngày 12/01, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Liên minh HTX tỉnh trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu và các giải pháp trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, từ đó, tích cực, chủ động đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc và đề xuất các giải pháp, sáng kiến triển khai xây dựng các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể.