Cơ cấu tổ chức Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh

29/10/2018 10:23 Số lượt xem: 3029
  1. Thường trực

Chủ tịch: Đặng Đức Thính

CQ: 0222.3822443

DĐ: 0904449837

Phó Chủ tịch Thường trực:  Nguyễn Anh Phương 

CQ: 0222.3896294

DĐ: 0983516642

Phó Chủ tịch: Phạm Minh Hiền

CQ: 0222.3896153

DĐ: 0948340299

II.Các phòng, ban chuyên môn

  1. Văn phòng

Chánh Văn phòng: Ngọc Thị Hồng Nhung

CQ: 0222.38961503

DĐ: 01658168868

2. Phòng tư vấn phát triển HTX

Trưởng phòng: Chu Văn Phong

CQ: 0222.3896293

DĐ: 09133287579

3. Phòng Kế hoạch và hỗ trợ XTTM

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Liễu

CQ: 0222.3829329

DĐ: 0978211866

4. Ban Kiểm tra

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Bá Đức

DĐ: 0912298136

5. Văn phòng quản lý quỹ: 0222.3896152

6. Trung tâm dịch vụ hỗ trợ các HTX

Giám đốc: Nguyễn Anh Phương

DĐ: 0983516642

L.Anh