Chức năng nhiệm vụ Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh

29/10/2018 10:27 Số lượt xem: 2521

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 6. Chức năng

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

2. Phối hợp với các Sở, Ngành xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác, xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực trong các lĩnh vực, các ngành, các khu vực và tổng kết, nhân diện rộng.

3. Tuyên truyền, vận động phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.

4. Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được giao.

5. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

6. Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã và các thành viên.

7. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong  và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nhiệm vụ

1. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã và văn bản pháp luật khác có liên quan;

2. Phối hợp thực hiện và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

3. Thực hiện các dịch vụ công, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường, kiểm toán, bảo hiểm, kiểm định chất lượng hàng hóa và các lĩnh vực khác;

4. Tham gia đề xuất với Tỉnh ủy, UBND Tỉnh về những chính sách ưu đãi của Tỉnh có liên quan đến khu vực kinh tế tập thể

5. Phố         i hợp với Mặt trận Tổ quốc Tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan; các tổ chức xã hội khác trong việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Chủ trì hoặc tham gia triển khai các chương trình, dự án phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

6. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã;

7. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, tổ hợp tác, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa, các doanh nghiệp phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các hợp tác xã điển hình tiên tiến; tổ chức các phong trào thi đua trong thành viên Liên minh Hợp tác xã;

8. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Liên minh Hợp tác xã; cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các thành viên khác thuộc thành phần kinh tế hợp tác.

9. Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh Hợp tác xã và hỗ trợ thành viên;

10. Huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã;

11. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng nhân dân, UBND Tỉnh bàn những nội dung có liên quan đến việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế tập thể của Tỉnh (Khi được mời dự họp).

12. Phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc hệ thống Liên minh HTX quốc tế; là đầu mối tham gia, tiếp nhận, sử dụng nguồn hỗ trợ, viện trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để  phát triển kinh tế tập thể theo quy định hiện hành của pháp Luật.

13. Tư vấn, phản biện và giám sát xã hội về các chính sách, chương trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nước yêu cầu về các vấn đề liên quan phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã trong Tỉnh;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

 

L.Anh