Liên minh HTX Tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2023

17/03/2023 14:25 Số lượt xem: 376

Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Chi bộ Liên minh HTX Tỉnh đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 1. Hội nghị tổ chức nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

          Sau khi nghe đồng chí Chủ trì Sau khi nghe đồng chí Đặng Đức Thính - Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Liên minh HTX Tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023; Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và thồng nhất:

1. Về kiện toàn bộ máy tổ chức Liên minh HTX Tỉnh

Thực hiện Kế hoạch 535/KH-UBND ngày 01/12/2022 của UBND Tỉnh Bắc Ninh về triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, sắp xếp, tổ chức lại các phòng, ban. Chi ủy giao Văn phòng Liên minh HTX Tỉnh trao đổi với bộ phận chuyên môn Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu cho Chi ủy, Thường trực về quy trình sáp nhập phòng kế hoạch xúc tiến thương mại với phòng tư vấn phát triển HTX thành phòng có chức năng về chuyên môn tổng hợp. Bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ  tổ chức, hành chính cho Văn Phòng và đổi tên Văn phòng thành Văn phòng,tổ chức hành chính. Thời gian thực hiện: xong trước Quý I/ năm 2023.

Các đồng chí Trưởng các phòng, ban Cơ quan xây dựng chức năng, nhiệm vụ và phân công đầy đủ nhiệm vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xây dựng vị trí việc làm theo vị trí được phân công.

2. Về Thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn năm 2023

- Chỉ đạo Phòng Kế hoạch xúc tiến thương mại chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2023 cho các HTX. Thời gian xong trước Quý I/ 2023

- Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra xây dựng Kế hoạch kiểm tra các HTX năm 2023 (Thời gian xong trong Quý I/2023) và xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các HTX rà soát và củng cố hồ sơ để các HTX khắc phục tồn tại hoạt động đúng theo quy định của Pháp Luật.

- Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ hỗ trợ các HTX  xây dựng và triển khai kế hoạch chợ phiên HTX năm 2023 và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các HTX.

- Chỉ đạo Văn phòng trủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết từng năm và chương trình hành động theo Kế hoạch số 493/KH-UBND, ngày 27/10/2022 của UBND Tỉnh về củng cố phát triển HTX nông nghiệp  trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Thời gian xong trong Quý I/ 2023.

- Chỉ đạo phòng tư vấn phát triển HTX chủ trì phối hợp UBND các huyện, thành phố trong Tỉnh, các Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về kinh tế hợp tác, HTX  xây dựng Kế hoạch đào tạo, tập huấn cho các HTX năm 2023. Thời gian xong trong Quý I/ 2023.

- Chỉ đạo Văn phòng quỹ hỗ trợ phát triển HTX tham mưu soạn thảo Điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX sửa đổi theo Nghị định 45/2021/NQ-CP, ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Đề nghị các phòng chuyên môn, cán bộ phụ trách các huyện, thành phố tập trung tư vấn, hướng dẫn thành lập các HTX trong lĩnh vực du lịch, làng nghề tạo điểm nhấn và làm phong phú hơn các loại hình HTX

- Chỉ đạo Văn phòng chủ trì phối hợp với các phòng, ban tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày HTX Việt Nam (11/4.) Bao gồm các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 - 29/10/2023) và các hoạt động văn nghệ, thể thao, hội chợ....

- Chỉ đạo Quỹ hỗ trợ phát triển HTX xây dựng kế hoạch thăm quan mô hình HTX của các tỉnh phía Nam. Ngân sách tổ chức từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Thời gian thực hiện: Quý II/2023.

- Giao Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đề án nhân sự thông qua cấp ủy, Thường trực trước ngày 15/2/2023

Lan Anh - Phòng tư vấn phát triển HTX