UBND TỈNH BẮC NINH

LIÊN MINH HTX TỈNH

 

Số:   69 /CV- LMHTX

“V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID - 19”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Bắc Ninh, ngày  07  tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: - Các HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

                   - Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh.

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5385

Đã truy cập : 45385944